Stichting Het Wilde Westen heeft sinds 2012 een ANBI status.
Deze ANBI regeling maakt het voor u mogelijk om uw giften van de belasting af te trekken.


De ANBI vraagt om enkele gegevens op onze site te plaatsen:

RSIN of fiscaal nummer
808744112

 

KVK nummer 

30163561 

 

Contactgegevens
Stg Het Wilde Westen
Adres: Everard Meijsterlaan 1b

3533 CK Utrecht 

Mail: info@hetwildewesten.nl
Tel: 030 2981717

 

De doelstelling van stichting Het Wilde Westen zoals beschreven in de statuten:
Het bevorderen van culturele en kunstzinnige activiteiten, bij voorkeur wijkgericht in de stad Utrecht. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

De bestuursleden zijn:

Marjolijn Feringa

Diana Hubbeling

vacant 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten. 

 

Het Wilde Westen heeft haar beleid in een ondernemingsplan 2017 - 2020 beschreven. Hier lees je hoe we de activiteiten de komende jaren in de wijk uit willen gaan voeren.

 

In het jaarverslag 2016 vind je een verslag van uitvoering van de activiteiten in 2016 van Stichting Het Wilde Westen, de bestuursleden en de organisatie.

 

In ons activiteitenplan 2016 vind je een overzicht van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. Ook daarbij de wijkbewoners en organisaties die deel hebben genomen aan deze activiteiten.

Zoals alle stichtingen zorgen wij ook jaarlijks voor de financiele overzichten. Bijgevoegd vind je de Balans 2016 .

 

 

 

Wat is een ANBI precies?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.


Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen ze de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Ook heeft een ANBI de volgende verplichtingen tegenover de belastingdienst. Een ANBI:

 

 • Blijft voldoen aan de voorwaarden
 • Geeft de belastingdienst inzicht in de administratie als zij daarom vragen
 • Geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor.
 • Meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:
  Niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  Wijziging van de doelstelling
  Andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  Verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  Andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing
  Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen.


Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij:

 • Erven
 • Schenken
 • Giften
  Een ANBI heeft de volgende belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.